අද නිකුත් කල අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

රටේ පවතින තත්ත්වය හමුවේ රාජ්‍ය බැංකු, වරාය, පොදු ප්‍රවාහන, ඉන්ධන, මහබැංකුව ඇතුළු ආයතන සහ ග්‍රාම නිලධාරීන් ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට නම් කර, අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා එම නිවේදනය පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *