හෙට(30) සිට රත්නපුරටත් Covid එන්නත්

යාපනය සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්කවලටත් Covid – 19 එන්නත ලබා දීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය තීරණය කළ අතර එහි පළවෙනි අදියරය ලෙස හෙට(30) දිනයේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ එන්නත්කරණ වැඩසටහන් ඇරඹීමට කටයුතු සුදානම් වෙමින් පවතිනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *