මැයි මාසයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් වාර්තා වුණ සංක්ෂිප්ත තොරතුරු

මෙරට කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් වැඩිම වාර්තා වූ මාසය ලෙස අදින්(30) අවසන් වන මැයි මාසය හඳුනාගෙන තිබෙනවා.එම සංඛ්‍යාව 72,447ක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *