මෙරටින් වාර්තා වන කොවිඩ් ආසාදිතයින් ගණන පළමු වරට 2,500 ඉක්මවයි

අද තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 927ක් වාර්තා වෙනවා.

මේ අතර විදෙස් රටවලින් පැමිණි තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 13ක් වාර්තා වුණා.

ඒ අනුව මෙරටින් අද වාර්තා වන මුළු ආසාදිතයන් 2,672ක්.

මෙරටින් වාර්තා වන මුළු ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 125,000 ඉක්මවා (125,906) ක් ලෙස සටහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *