රටම ලොක් ඩවුන් කරනවාද? – යුධ හමුදාපති දුන් පිළිතුර

රට වසා දැමීමේ තීරණයක් නොමැති බවත්, ඉදිරි දින කිහිපයේදී බස්නාහිර පළාත ඇතුළු තෝරාගත් පළාත් අතර අත්‍යවශ්‍ය සේවා හැර අනෙකුත් සංචරණ කටයුතු සීමා කිරීමට ඉඩ තිබෙන බවත්, යුධ හමුදාපතිවරයා සඳහන් කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *