විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමට සැලසුම්

පසුගියදා නිකුත් කරන ලද උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල අනුව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට අයදුම් කිරීම සඳහා සිසුන් 160,000 පමණ සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා.ඒ අනුව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා මෙම සති අන්තයේදී අයදුම්පත් කැඳවීමට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සැලසුම් කර තිබෙනවා.අයදුම්පත් යොමු කළ යුතු වන්නේ මාර්ගගත(online) ක්‍රමයට පමණක් වන අතර ඒ සඳහා අයැදුම්කරුවන්ට සති 03 කාලයක් ලබා දෙන බව අයදුම්පත් යොමු කළ යුතු වන්නේ මාර්ගගත ක්‍රමයට පමණක් වන අතර ඒ සඳහා අයැදුම්කරුවන්ට සති තුනක කාලයක් ලබා දෙන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පැවසුවා පවසා සිටිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *