හෙට පොදු ප්‍රවාහන සේවා ක්‍රියාත්මක වීමක් නැහැ

හෙට මැයි(25) දිනයේ සංචරණ සීමා ඉවත් කළත් කිසිම පොදු ප්‍රවාහන සේවයක් ක්‍රියාත්මක නොවන බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා පවසා සිටියා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *