දිනපතා වෙනස් වන අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා ආහාර ද්‍රව්‍ය මිළ තොග සිල්ලර වශයෙන් බලා ගන්න

දිනපතා වෙනස් වන අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා ආහාර ද්‍රව්‍ය මිළ තොග සිල්ලර වශයෙන් බලා ගන්න අප විසින් හදුන්වාදී ඇති බඩුමිල app එක Download කරගන්න .

Download APP -app ලබා ගන්න Click කරන්න

තොග හා සිල්ලර ලෙස පැහදිලිව වෙන් වෙන් ව ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වලට අදාලව

  • එළවලු -vegetable
  • මාළු -fish
  • වියලි ආහාර -other
  • සහල් -rice
  • පලතුරු -Fruit
  • කිරිපිටි -Milk
  • ගැස් මිළ -GAS
  • ඉන්ධන මිළ -Fuel
  • සිමෙන්ති

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා ආහාර ද්‍රව්‍ය මිළ වගේම ගැසට් පත්‍රය ලැබුන සැනින් ඔබට ලබාගත හැක.දිනපතා ලබාදෙන සියලුම නවතම පුවත් නැරබීමට හැකියාවක් ඇත . 100 % නොමිලේ සේවාවක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *