සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට හා ඔහුගේ බිරිඳට කොවිඩ් ආසාදනය වීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ Twitter සටහන

විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට හා ඔහුගේ බිරිඳට කොවිඩ් ආසාදනය වීම සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ දැඩි අවධානය යොමුව ඇති බව අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා ඔවුන් දෙදෙනාට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන බව අමාත්‍යවරයා සිය Twitter ගිණුම හරහා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *