එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ හානිය ගැන බලන්න අගමැති පැමිණෙයි

MV X – PRESS PEARL නෞකාවේ ගින්න හේතුවෙන් සමුද්‍රීය පරිසරයට සිදුවන හානිය අවම කිරීමට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග සොයා බැලීමට උස්වැටකෙයියාව මුහුදු තීරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද ( 29 ) එක්වුනා මෙම උවදුරින් සමුද්‍රීය පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් ගත හැකි සියලු පියවර සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය ඇතුළු ආයතන ගෙන ඇති අතර ඒ සඳහා විශේෂ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කිරීමට ද අග්‍රාමාත්‍ය තුමන් කටයුතු කරන ලදී මෙවැනි නාවික ආපදාවක දී ඒ සඳහා මුහුණ දීමට අප රටටත් දියුණු නාවික කටයුතු සිදුවන රටවල පවතින යන්ත්‍රෝපකරණ ලබා ගැනීමේ ඇති වැදගත්කම සහ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේදී නාවික කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස සංවර්ධනය වීමේ දී මෙවැනි අනතුරු සඳහා සූදානම් වීමේ වැදගත්කමත් අග්‍රාමාත්‍ය තුමන්ගේ අවධානයට ලක් කලා

source:colombotimes.lk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *